Jesteś tu: Strona główna » Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.ekoheat.com.pl / www.ekoheat.pl

 

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3. GWARANCJA

4. OFERTA ORAZ SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA, POZBAWIENIE PRAWA KORZYSTANIA ZE SKLEPU

9. DANE OSOBOWE

10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE

1.1. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także w przypadkach uwzględnionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące prawo przyznaje zdolność prawną, a która zamierza dokonać lub dokonała zakupu w sklepie internetowym sprzedawcy.
1.2. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej bezpośrednio nie związanej z jej działalnością zarówno gospodarczą czy zawodową.
1.3. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA (SPRZEDAWCA) – Marcin Dmytryszyn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKOHEAT Marcin Dmytryszyn  (adres prowadzenia działalności: ul. Szkolna 18/12; 77-220 Koczała, wpis do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Koczała pod numerem 557, Numer dokumentu EDG 6411/ 17 /2008) , NIP 843-143-50-66, REGON 220-658-226, adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , numer telefonu: (+48) 58 735 77 95 lub (+48) 606 82 16 10 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.4. PRODUKT – rzecz fizyczna i ruchoma dostępna w sklepie internetowym będąca przedmiotem umowy kupna-sprzedaży między Klientem, a sprzedawcą.
1.5. USŁUGA ELEKTRONICZNA (USŁUGA) – usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz Klienta będąca przedmiotem umowy o świadczeniu usługi elektronicznej, dostarczona drogą elektroniczną w postaci załącznika lub załączników do wiadomości E-mail.
1.6.  KONTO KLIENTA (KONTO) – zbiór informacji, wprowadzanych przez Klienta przy pomocy interfejsu zawartego na stronie sklepu w trakcie rejestracji konta, które przechowywane są w bazie danych sklepu i dotyczą zamówień dokonywanych przez Klienta w sklepie internetowym. Do wspomnianego zbioru informacji zaliczają się: imię i nazwisko Klienta, nazwa firmy Klienta, adres Klienta, adres dostawy zamówionych towarów, adres email Klienta, numery telefonów kontaktowych Klienta, numer NIP firmy Klienta, oraz login i hasło dostępu do konta utworzonego przez Klienta przy pomocy formularza rejestracji na stronie sprzedawcy.
1.7. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy dostępny pod adresem www.ekoheat.com.pl lub www.ekoheat.pl za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupów.
1.8. STRONA INTERNETOWA (STRONA) – strona internetowa sprzedawcy www.ekoheat.com.pl lub www.ekoheat.pl.
1.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
1.10. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez sprzedawcę na stronie sklepu.
1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.12. UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży produktu lub usługi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego.
1.13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy kupna-sprzedaży produktu lub usługi określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego przez Klientów oraz zasady sprzedaży towarów i usług znajdujących się w ofercie sprzedawcy, dokonywanej za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.2. Sprzedaż produktów i usług prowadzona jest przy wykorzystaniu Internetu tj. za pośrednictwem formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej lub za pośrednictwem korespondencji e-mail. Sprzedawca dopuszcza również możliwość dokonania zamówienia drogą telefoniczną, w wypadku którego Klienta również obowiązuje niniejszy regulamin.
2.3. Każdy Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu bezpłatnie i w dowolnym czasie za pośrednictwem odnośnika (linku) zamieszczonego na stronie sprzedawcy (www.ekoheat.com.pl lub www.ekoheat.pl).
2.4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca:
2.4.1. Komputer bądź inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
2.4.2. Dostęp do poczty E-mail.
2.4.3. Zalecana rozdzielczość: 1024x768 pikseli.
2.4.4. Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Cookies i JavaScript: Google Chrome w wersji 8 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej,  Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej lub Opera w wersji 7.0 lub nowszej.
2.5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.6. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
2.7. Klient obowiązany jest do:
2.7.1. wprowadzania danych aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym,
2.7.2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej sprzedawcy i osób trzecich.

3. GWARANCJA

3.1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym posiadają gwarancję jakości producenta bądź importera, która jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki gwarancji są określone na karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.
3.2. Jeżeli produkt nie posiada karty gwarancyjnej producenta, podstawę gwarancji stanowi dowód zakupu.
3.3. Warunkiem korzystania z gwarancji jakości jest uruchomienie i montaż zamówionego produktu przez pracowników autoryzowanego serwisu producenta danego produktu, chyba że dokument gwarancji lub informacja na stronie sprzedawcy stanowi inaczej. 
3.4. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie sprzedawcy lub na załączonej do produktu karcie gwarancyjnej.
3.5. Wszelkie roszczenia wynikające z realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających gwarancji jakości.

4. OFERTA ORAZ SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

4.1. W ofercie sprzedawcy znajdują się usługi świadczone przez sprzedawcę oraz produkty nowe sprowadzane od producentów z Niemiec oraz Polski i innych krajów, oraz z polskich sieci dystrybucyjnych. Szczegółowa lista oferowany usług i produktów wraz z cenami znajduje się na stronie sklepu internetowego sprzedawcy.
4.2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki oraz inne informacje o produktach i usługach podane na stronie sklepu internetowego sprzedawcy, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz zdjęcia i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.3. Ceny usług i produktów dostępne na stronie sklepu sprzedawcy są podawane w złotych polskich netto (bez podatku VAT, ale zawierają wszystkie składki i cła) i/lub  brutto (zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła). Cena produktu nie zawiera jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania zamówienia i dostępne też na stronie sklepu internetowego sprzedawcy.
4.4. Ceny usług i produktów uwidocznione na stronie sklepu internetowego są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny w złożonym zamówieniu nie ulegną zmianie, niezależnie od ewentualnych zmian cen wyświetlanych na stronach sklepu, po złożeniu przez Klienta zamówieniu.
4.5. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej, dlatego w przypadku złożenia przez jednego Klienta zamówienia na więcej niż dwie usługi, lub na więcej niż dwie sztuki tego samego produktu, sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
4.6. W celu złożenia zamówienia na usługi i/lub produkty za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie sklepu sprzedawcy, należy wejść na stronę sklepu internetowego, dokonać wyboru produktu i/lub usługi  a następnie złożyć zamówienie w oparciu o wyświetlane Klientowi na interfejsie komunikaty i informacje.
4.7. W trakcie składania zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia zamówienia:
4.7.1. W wypadku posiadania przez Klienta wcześniej utworzonego konta na stronie sklepu: login i hasło dostępu Klienta w celu zalogowania się na stronie sprzedawcy oraz pożądany adres dostawy towarów, jeżeli zmienił się od poprzedniego zamówienia lub rejestracji. Należy również zaktualizować dane, jeżeli zmieniły się od ostatniego wprowadzenia ich przez Klienta, a także sposób dostawy i metodę płatności.
4.7.2. Imię i nazwisko, numer NIP i nazwę firmy (w wypadku gdy towar i/lub usługa zakupywana jest przez firmę), adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, województwo i kraj), numer telefonu kontaktowego, fax, adres i sposób dostawy, metodę płatności i adres e-mail.
4.7.3. Kod bonu lub karty rabatowej jeżeli Klient takowy posiada.
4.7.4. Ewentualne wskazówki, sugestie, pytania dla sprzedawcy.
4.7.5. Listę zamówionych przez Klienta produktów i usług.
4.8 Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie sklepu następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Potwierdź zamówienie”.
4.9. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji  – w tym momencie zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
4.10. W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego.
4.11. Każda umowa kupna-sprzedaży zostanie potwierdzona fakturą VAT przesłaną na wskazany przez Klienta adres E-mail. Faktura wysłana będzie jako załącznik do wiadomości E-mail (faktura będzie przesłana w formacie PDF). Dokonanie zakupu towaru i/lub usługi na stronie sprzedawcy przez Klienta jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej.
4.12. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie sprzedawcy, a w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu E-mail, umożliwiających identyfikację Klienta oraz potwierdzenie zamówienia. Konto E-mail Klienta jest podstawowym narzędziem przekazu i wymiany informacji pomiędzy Klientem a sprzedawcą.
4.13. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych adresowych, ceny, ilości oraz rodzaju zamówionych produktów i/lub usług a także wyboru formy płatności przed złożeniem zamówienia.

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
5.1.1. Przesyłka pocztowa.
5.1.2. Paczka kurierska.
5.1.3. Paleta wysłana za pośrednictwem kuriera.
5.2. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana w terminie od 1 do 21 dni kalendarzowych chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia, w którym zaksięgowano wpłatę za zamówione artykuły na rachunku bankowym sprzedawcy.
5.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pomocą płatności internetowych dotpay.pl - od daty otrzymania potwierdzenia o wpłynięciu należności do sprzedawcy od Klienta za pośrednictwem Dotpay S.A.
5.2.3. W przypadku wyboru przez Klienta przesyłki za pobraniem, od daty zaksięgowania przelewu od Kupującego o wysokości 15% całkowitej wartości zamówienia, na koncie sprzedawcy, którego sprzedawca wymaga celem zabezpieczenia transakcji.
5.3. Dostawa produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej. W wypadku wyboru innego kraju dostawy niż Rzeczpospolita Polska sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
5.4.1 Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania zamówienia oraz są dostępne na stronie sklepu internetowego sprzedawcy.
5.4.2. Rzeczywisty koszt dostawy może różnić się od kosztu wskazanego przez sklep jeżeli:
(a.) Klient dokona zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego na produkty i/lub usługi wymagające dostawy przy pomocy co najmniej dwóch różnych metod dostawy.
(b.) Klient dokona zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego na produkty i/lub usługi wymagające dostawy przy pomocy co najmniej dwóch różnych kurierów.
(c.) Klient dokona zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego na produkty i/lub usługi wymagające dostawy przy pomocy co najmniej dwóch przesyłek.
(d.) Klient wybierze inną metodę dostawy niż mającą zastosowanie dla danych produktów i/lub usług. 
Dla powyższych przypadków, jeżeli rzeczywisty koszt dostawy będzie różnił się od kosztu wskazanego przez sklep internetowy, sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o takim fakcie, informując jednocześnie o nowej cenie dostawy, adekwatnej do rodzaju i ilości zamówionych towarów i/lub usług. W wypadku gdy koszt dostawy jest wyższy niż wskazany w sklepie internetowym, Kupujący ma prawo do niezaakceptowania nowego kosztu, niezwłocznie informując o tym fakcie sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną. W takim przypadku zamówienie zostanie anulowane przez sprzedawcę.
5.5.
Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie, i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie sprzedawcę.

5.6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy:
5.6.1. Kurier awizuje przesyłkę, ponowna próba dostawy towaru nastąpi w ciągu 48 godzin od daty wystawienia awizo.
5.6.2. Jeżeli kurier nie zastanie Klienta pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę ponownie. Na drugim awizo wskazane jest miejsce, gdzie Klient może odebrać przesyłkę. Przesyłkę należy odebrać w terminie 4 dni od daty wystawienia awizo. Po 4 dniach następuje zwrot produktu do sprzedawcy, zamówienie zostaje anulowane a kosztami zwrotu produktu obciążany zostaje Klient. Kwota dokonanej przez Klienta płatności za zamówienie pomniejszona o koszty dostawy produktów zostanie zwrócona Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy lub za pośrednictwem przekazu pocztowego.
5.7. Opłata za dostawę oraz produkt nie zawiera usługi wniesienia oraz zastrzeżenia godzin doręczenia przesyłki.
5.8. W przypadku większych dostaw sprzedawca zastrzega sobie prawo zaproponowania Klientowi dostawy przesyłki alternatywnym transportem, w takiej sytuacji warunki ustalane będą indywidualnie z Klientem.
5.9. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w punkcie 5.2 z uwagi na brak zamówionego produktów lub zamówionej ilości egzemplarzy w magazynie, sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji zamówienia lub produkt podobny spełniający taką samą funkcję. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia lub produktu alternatywnego oraz do anulowania zamówienia.
5.10. Konsument zakupując usługę elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez sprzedawcę tak szybko jak to możliwe.

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego sprzedawcy wskazane są na stronie sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu zamówienia).
6.1.2. Jedną z dostępnych form płatności udostępnioną przez Dotpay S.A.
6.1.2.1. W tym sprzedaż na raty w wypadku dokonania zakupów na co najmniej 300PLN brutto (metoda płatności dostępna tylko dla Konsumentów w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 roku.)
6.1.2.2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych za pośrednictwem Dotpay S.A. form płatności znajdują się tu: www.ekoheat.com.pl/formy-platnosci
6.1.3. Przesyłka za pobraniem (dostępna tylko w wypadku produktów). W przypadku wyboru tej formy płatności, sprzedawca pobiera opłatę z góry w wysokości 15% całkowitej wartości zamówienia produktów, celem zabezpieczenia transakcji. Płatności takiej należy dokonać przelewem lub przekazem pocztowym na wskazany przez sprzedawcę numer konta. Kwota płatności za pobraniem, uiszczana przez Klienta w momencie odbioru towarów od kuriera, to kwota równa całkowitej wartości zamówienia pomniejszej o opłaconą wcześniej przez Kupującego kwotę na poczet zabezpieczenia transakcji.
6.1.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta przesyłki za pobraniem dla zamówienia zawierającego zarówno produkty jak i usługi, sprzedawca podzieli takie zamówienie na dwa odrębne zamówienia:
a.) zamówienie na produkty, w wypadku którego sprzedawca udostępni Klientowi możliwość skorzystania z przesyłki za pobraniem;
b.) zamówienie na usługi, w wypadku którego Klient zostanie poproszony o wybór innej metody płatności. Sposób dostawy usługi (droga mailowa) uniemożliwia sprzedawcy udostępnienie Klientowi metody płatności za pobraniem.
6.2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy kupna-sprzedaży lub w wypadku wyboru przesyłki za pobraniem 15% całkowitej wartości zamówienia na poczet zabezpieczenia transakcji, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa kupna-sprzedaży stanowi inaczej.
6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę kupna-sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu  od umowy na adres: Ekoheat Marcin Dmytryszyn, ul. Szkolna 18/12, 77-220 Koczała.
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania produktu w przypadku umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
7.3. W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot otrzymanych przez Kupującego towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
7.5. Kupujący ponosi koszty odesłania produktów do sprzedawcy.
7.6. Produkt podlegający zwrotowi powinien być zapakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport do sprzedawcy.
7.7. Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych pieniędzy na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub za pomocą przekazu pocztowego.
7.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi przy zawarciu umowy:

(a.) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(b.) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

(c.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(d.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

(e.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(f.) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(g.) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

(h.) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

(i.) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(j.) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

(k.) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(l.) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

(m.) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


7.9. Wzór ośwadczenia o odstąpieniu od umowy:

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
8. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA, POZBAWIENIE PRAWA KORZYSTANIA ZE SKLEPU

8.1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia potwierdzonego w sytuacji, gdy Kupujący jako formę płatności wybrał przelew lub przesyłkę za pobraniem, a kwota należności za zamówienie w wypadku wybrania przelewu lub 15% całkowitej wartości zamówienia na poczet zabezpieczenia transakcji w wypadku wybrania przesyłki za pobraniem, nie zostanie zaksięgowana na koncie sprzedawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Kupującego numeru konta, na które ma on wpłacić należność, a także możliwość anulowania zamówienia, gdy w wyniku zachowania Kupującego, w szczególności przyjmującego postać zachowania obelżywego lub innego uwłaczającego, nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca.
8.2. Sprzedawca  może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze sklepu internetowego oraz dokonywania zamówień drogą telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Kupującego niniejszego regulaminu, a w szczególności gdy Kupujący:
a.) podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
c.) dopuści się zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
d.) narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie zamówień i ich kilkakrotne, celowe nieodbieranie.

9. DANE OSOBOWE

9.1 Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zamówienia na stronie sklepu są przetwarzane przez sprzedawcę w jego siedzibie w Koczale (77-220), przy ul. Szkolnej 18/12 w celach realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych i w tym zakresie sprzedający jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Kupujący posiadają jednocześnie prawo do wglądu do tych danych oraz ich uzupełnienia i poprawienia, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
9.2 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów, w związku ze składanymi przez Kupujących zamówieniami, sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa udostępnionych przez Kupującego danych osobowych.

10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:
10.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową kupna-sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
10.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową kupna-sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Szkolna 18/12, 77-220 Koczała lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
10.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
10.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność produktu z umową kupna-sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
11.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
11.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
11.4. Zmieniony regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane zamówienia i zawarte umowy kupna-sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
11.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny regulamin sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://www.ekoheat.com.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
11.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy kupna-sprzedaży i umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 11.5 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości E-mail, a w przypadku umowy kupna-sprzedaży także przez (3) przesłanie do klienta faktury VAT w postaci załącznika do wiadomości E-mail (format PDF).
11.7. Spory powstałe pomiędzy usługodawcą, sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy usługodawcą, sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy lub sprzedawcy.

 

Strona główna   |   O nas   |   Produkty   |   Oferta cenowa   |   Współpraca   |   Kontakt   |   Sklep   |   Twój koszyk   |   Regulamin   |   Dostawa   |   Mapa witryny
Kontakt:
Siedziba: Koczała woj. pomorskie, Tel.: +48 58 735 77 95 lub +48 606 82 16 10, Skype: Ekoheat, Gadu-Gadu: 9188399

Nasza dziedzina:

 

Gdzie działamy: